KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Kalite Adam - 1
 
 
         2005 yılında, Yükseköğretim Kurulu’nun Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme ile ilgili düzenlemesi gereğince, 30 Eylül 2005 tarihinde Üniversitelerarası Kurul tarafından, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) oluşturulmuştur. 5018 s. Kanun ile birlikte Türk üniversitelerinde Stratejik Planlama dönemi başlamıştır. 2015 yılında Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği yayımlanmış ve Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulmuştur. İlgili mevzuat hükümleri gereğince ve Türk Yükseköğretim sisteminde Kalite merkezli bir yönetim anlayışına geçilmesine uygun olarak  İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde bu değişimlerle uyumlu politikalar belirlenmesi, teşkilatlanmaya gidilmesi,  yönetim ve süreç tasarımlarına geçilmesi için çalışmalara başlanılmıştır.

       İstanbul Gelişim Üniversitesi Stratejik Planı ile geçmişten günümüze geldiği noktayı ve nereye varmak istediğini belirlemiştir. Genç bir üniversite olan IGU misyon, vizyon ve hedeflerini; benimsediği ve kalite politikası ile desteklediği değerlerini tüm paydaşlarına açık bir şekilde duyurmaktadır. Bu temel değerler, hedefler ve stratejiler ışığında kendini daha iyiye taşımak için etkili bir kalite yönetim mekanizmasını ve kültürünü sistematik olarak oluşturmaya ve sürekli iyileştirmeye çalışmaktadır.
      Kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında ölçülebilir performans göstergeleri, iç ve dış değerlendirmeler, paydaş görüşleri, komite ve kurul çalışmaları, akreditasyon faaliyetleri gibi birçok parametrenin etkili olduğu yöntemler kapsamlı bilgi ve veri tabanları kullanılmaktadır.
Üniversitemiz stratejik planında ve çıkardığı kalite yönergesinda misyon ve hedeflerini; bunları bütünleyen stratejik hedeflerini belirlemiştir. Belirlemiş olduğu alanlarla ilgili alt hedeflerini tespit etmiştir. İlgili hedeflere ulaşmak için faaliyetler öngörmüş ve uygulamaya çalışmıştır. Amaç ve hedeflere ulaşıldığının takibi ve teyidi için göstergeler belirlenmiştir. 
       Sürekli iyileştirmede, üniversitenin planlama ve yönetim yaklaşımı ‟Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al”  döngüsü ile desteklenir. Bu ilkeler, aşağıdakilerden oluşan döngüsel bir süreç içerisinde uygulanır:
1.Planlama: Hedef belirle. Hangi değişim ne sonuç doğurur? Üzerinde çalış. Yeni bir stratejik yön belirleme veya iç ve/veya dış bir değerlendirmeye dayalı olarak planlama, mevcut uygulamalarda önemli bir iyileştirme için yeniden planlama,
2.Uygulama: Hayata geçir, kayıt altına al, raporla. Planın uygulanması ve sonuçların, önceden kararlaştırılan ölçütlere göre takip edilmesi,
3. Kontrol Et: Beklenen değişiklik gerçekleşti mi? Değişimin etkileri ne oldu? Performansın ölçülmesi ve hedeflerle karşılaştırılarak analiz edilmesi,
4. Önlem al:Hedeflenen ve gerçekleşen sonuçlar arasındaki farkı incele. Değerlendirme sonuçlarına göre gerekli iyileştirmelerin yapılması ve uygulama sırasında iyi çalıştığı tespit edilen iyi uygulamalara sahip alanların korunması.

PUKÖ - 2

        Kalite güvence sistemi yönetiminde PUKÖ döngüsü yönetişim sistemi, eğitim öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma süreçlerinde uygulanır. Bu işleyişe göre iç denetim planlanır. En az yılda bir kere olmak üzere iç denetim gerçekleştirilir. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının kalite yönetim sistemi şartlarına ve planlanan düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak, kalite yönetim sisteminin etkinliğini izlemek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla değerlendirme yapabilmek için belirli aralıklarla iç tetkiklerin planlanması yapılır.
        “İç Denetim Prosedürü” nce öngörülmüş olup uygulanan iç değerlendirme sonucu teşkilatın iyileştirmeye açık alanları belirlenmektedir. Belirlenen iyileştirmeye açık alanlar ile ilgili uygulamalar takip edilmiş ve her yıl iç denetim raporu hazırlanmıştır. İlgili rapor Üniversitenin kendi kendini iyileştiren sisteminin göstergesi olmakla birlikte kurumun dış gözle değerlendirilmesine de yol göstericidir.
        Teşkilatımız; alt birimlerince misyon ve hedeflere paralel olarak kurulan kalite yönetim süreçlerine, ayrıca birim bazında çeşitli iç ve dış değerlendirme uygulamalarına sahiptir. İç denetim sonuçları ve kalite ile ilgili diğer gündem maddeleri ”Stratejik Yönetim ve Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü”ne göre yönetimi gözden geçirme toplantısında dış denetim öncesi görüşülür. Gerekçeli ve bitirme zamanı hedefli olmak üzere kararlar alınır.

         Dış denetim bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Dış denetçiler tarafından belirlenen uygunsuzluklar yönetimi gözden geçirme (YGG) toplantısında gündeme getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı denetime (kalite denetimi, akreditasyon, üniversite sıralamaları, YÖK idari ve mali denetimleri) açıklık Üniversitemizce bir sürekli kalite iyileştirme ve güvence anlayışı olarak istenir ve benimsenir.
İdari ve akademik süreçlerimizde “İç Değerlendirme Prosedürü”ne göre oluşturulan anket analizleri (öğrenci memnuniyet anketi, açık uçlu öğrenci memnuniyet anketi, öğrenci ders ve öğretim üyesi değerlendirme anketi, çalışan memnuniyet anketi) ve iç ve dış denetim sonuçları doğrultusunda iyileştirme planları yapılmaktadır. Bu çerçevede süreç iyileştirme modelleri de güncellenmekte, süreci daha etkin ölçmeye ve geliştirmeye yönelik yeni yaklaşım ve parametreler sisteme eklenmektedir. Süreçlerimizde uygulanan farklı birçok iyileştirme yöntemleri (5 neden metodu, PUKÖ, Kök neden analizi, swot analizi vb.) Üniversitemizin hedeflerine ulaşmasında kullanılmaktadır. Yapılan analizler sonucunda memnuniyetsizlik ve tatminsizlik oluşturan, kurum aidiyet düzeyini düşüren, vermek istediği hizmeti daha iyi vermesini engelleyen unsurlar ortaya çıkarılarak iyileştirilmesi gereken alanlar belirlenmektedir. Belirlenen bu alanlar Üniversitenin başarısını veya sürekliliğini tehdit eden alanlar olabilmektedir. Aynı zamanda Üniversitemiz planlarını hazırlarken ve süreçlerini geleceğe yönelik şekilde revize ederken güçlü yönlerini, değişen ve gelişen dünyadaki fırsatları göz önünde bulundurmaktadır. Güçlü yanların pekiştirilmesi, kurumsallaştırılması örgüt kültürünün bir parçası olabilmesi için çeşitli tedbirler alınmakta performans ve ödül sistemleri bu istikamette tasarlanmaktadır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin güçlü ve gelişime açık noktaları belirlenerek, iyileştirme süreçlerine devam edilmiştir. Öğrenci kalitesi; akademik personel kalitesi; üniversite çevresinin kalitesi; üniversite yönetiminin kalitesinin artırılması dört öncelikli stratejik iyileştirme ve izleme alanı olarak belirlenmiştir. Bu dört alanda hedeflere ulaşabilmek için araştırma, eğitim, personel, mekan ve yönetim süreçleri konusunda aşağıdaki politika kararları alınmış ve bir kısmı uygulanmaya başlanmış bulunmaktadır.

1-    Bilimsel araştırmaları özendirmek ve desteklemek; araştırmayı performansa dayalı yönetimin en önemli kriterlerinden biri kabul etmek

2-    Eğitimin kalitesini uluslararası akreditasyon süreçleri ile belgelendirmek;

3-    Personel sayısını ve niteliğini yükseltmek;

4-    Yönetim ve bilgi sistemlerini sürekli iyileştirme

5-    Fiziki mekan; sosyal mekan; psikolojik mekan ve dijital mekanı iyileştirmek

Bu hedeflere  yönelik olarak başlatılan uygulamalar şunlardır:

  1. Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (IGUBAPMER) kurularak araştırma-geliştirme öncelikli iyileştirme alanında Üniversite içi kaynaklar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine başlanılmıştır. Üniversite dışı kaynaklara proje ve araştırma önerisi yazılması teşvik edilmektedir; çalışan, bölüm ve okul/fakülte bazında araştırma projesi yazma hedefleri toplanması; bunların izlemesinin yapılması kararlaştırılmıştır. Araştırma yapmayı teşvik etmek için ödül ve teşvik yönetmeliğinde değişiklikler yapılmış, alınan araştırma fonlarından üniversiteye kalan payların %50 sinin tekrar araştırma projesi yazılması amacıyla araştırıcılara tahsis edilmesine karar verilmiş; kurulması düşünülen performansa dayalı ücret sisteminde araştırmanın oldukça özendirici olması planlanmıştır. Araştırma faaliyetlerini desteklemek için dil, tercüme, proje yazımı, patent destek, bütçeleme vb. konularda akademik personelimize kurumsal destek sağlanmaktadır.
  2. Eğitim kalitesinin yükseltilmesi için 87 program için Alman, İngiliz ve ABD’li akreditasyon kuruluşlarına başvurulmuş. Program, müfredat, modül, ders içeriği tasarlama ve geliştirme, hedeflenen öğrenim çıktısı tespit etme ve yazma, işyükü ve kredi hesaplama, kalite güvence ile eğitim sisteminin bağlantısını kurma konularında yabancı uzmanlardan danışmanlık ve eğitim hizmetleri alınmış; öğretim üyeleri çalıştaylara katılarak uygulama yapmışlardır. Mart 2017 itibariyle 48 programla Türkiyenin en çok program akreditasyonuna sahip Üniversitesi haline gelinmiştir. Yurtdışından ve yurtiçinden gelen öğrencilere geniş indirimler ve burs imkanları sağlanmaktadır.
  3. Akademik ve idari personel sayısı ve niteliği hızlı şekilde artırılmaktadır. Yabancı dil bilgisi, yayınlar, araştırma geçmişi, hizmet içi eğitimler, yurtdışı deneyim, yöneticilik ve çalışma deneyimi istenen ve ücret başta olmak üzere çeşitli teşvik mekanizmalarıyla özendirilen niteliklerdir.
  4. İdari teşkilatlanmanın ve süreçlerin kalite merkezli iyileştirilmesi için teşkilatlanma, politika ve hedefler, personel, bilgi sistemleri, evrak ve raporlama süreçleri, izleme ve iyileştirme mekanizmaları üzerinde sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.
  5. Büyüyen öğrenci ve personel sayısının ihtiyaç duyduğu mekan yatırımı yeni satın alınan 280 bin m2 kapalı alana sahip kampüs alanı ile çözülmüş öğrenci başına düşen kapalı alan 50 m2 ye yaklaşmıştır. Sürekli desteklene sanatsal ve kültürel faaliyetler ile sosyal mekan; güleryüzlülük, profesyonellik, akademik ve bilimsel özgürlük, insan hak ve özgürlükleri ile kişisel farklılıklara saygı, hukukun üstünlüğüne inanç ilkeleri ile psikolojik mekan; güçlenen özkadroların sürekli geliştirdiği dijital ortamdaki üniversitemizin imkan, ortam ve faaliyetleri ile dijital mekan kalitesi sürekli geliştirilmektedir.

        İstanbul Gelişim Üniversitesi kalite güvencesi sistemi içerisinde yapmış olduğu faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmeye açık yönlerini belirlemek amacıyla geçerli ve güvenilir araç ve mekanizmalar (memnuniyet anketleri, öğrenci ders değerlendirme anketleri, danışmanlık hizmetleri, öğrenci konseyi değerlendirmeleri, dış paydaş görüş öneri ve talepleri vb.) kullanmakta, elde edilen sonuçları incelemekte ve iyileştirme faaliyetlerini şeffaflık ilkesi içinde özenle sürdürmektedir.
Ödüllendirme kalite güvencesi kapsamında önemsenen ve kalite süreçlerinin içselleştirilmesine katkı sağladığı düşünülen politikalardan bir diğeridir. Üniversitemizde yürütülen ödül yönetim sistemi kalite güvence sisteminde önemli bir araçtır. Akademik ve öğrencilerle ilgili bu ödül süreçleri “Ödül Yönergesi” ile ve Akademik yayın ve teşvik yönergesi ile yürütülmektedir. Akademik yayınlar, atıflar, araştırma projeleri, patent, yarışma ödülleri, yabancı dil bilgisi doğrudan maddi olarak desteklenen akademik personel faaliyetleri arasındadır.   Yabancı dil öğrenimi, uluslararası eğitim alma ve araştırma, sanatsal sportif veya bilimsel yarışmalara katılım ve ödüller verilen öğrenci destekleri arasındadır. Uluslararasılaşmayı teşvik etmek için yurtdışından gelen öğrencilere önemli harç ücreti indirimleri uygulanmaktadır.  İstanbul Gelişim Üniversitesi bilim, kültür, sanat spor alanlarında seçkin araştırma ve çalışmalarını, başarı ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onaylarak kamuoyuna duyurmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla rektörlük ve/veya mütevelli heyet başkanlığı tarafından bilim ödülleri, sanat ödülleri, spor ödülleri, yılın öğretim elemanı 
ödülleri, yılın yüksek lisans tezi ödülü, yılın doktora /sanatta yeterlilik tezi ödülü, İstanbul Gelişim Üniversitesi gönüllüleri başarı ödülleri verilir.

      Üniversitemiz, YÖK, ÜAK Başkanlığı, Uluslararası Akreditasyon Kuruluşları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Üyesi veya mevzuatına tabi olduğu merkezi ve mahalli idare kuruluşları, uluslararası örgütler, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve kamuoyu tarafından idari, mali, sosyal, kültürel, engelli hakları, meslek standartları, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi mahremiyeti ve güvenliği, akademik ve araştırma etiği, uluslararası sıralamalar başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda denetime tabi tutulmaktadır. Dış değerlendirme, bütün süreçlerimizde iyileştirmeye açık yönlerin fark edilerek yeni bir bakış açısı kazandırması sebebiyle üniversitemizin gelişimi için bir fırsat olarak gördüğü bir süreçtir. Üniversitemiz her yıl dış değerlendirme sonuçlarına göre belirlenmiş iyileştirme öncelikleri ışığında çeşitli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Fiziki mekan, hizmet süreçleri, personel niteliği, eğitim ve araştırma faaliyetleri yapılan çok sayıda iyileştirmeden sadece bazılarıdır. Süreçlerimizde, iyileştirmesi yapılmış iş ile ilgili uygulamanın revize edilerek hizmetin daha iyi verilmesi sağlanmaktadır.

     Katı planlar örgütlere fayda vermekten çok zarar verirler. Kalite yönetim sistemimizin son ilkesi esnekliktir. Hedeflerimiz, kalite sistemimizin işleyişi ve uygulamalarımız;  dünyada, bilimde, ülkemiz şartlarında meydana gelebilecek değişikliklerin ortaya çıkartacağı tehdit ve fırsatlara, iç ve dış paydaşların sağladığı geribildirimlere, iç ve dış değerlendirme süreçlerinin işletilmesi sonuçlarına göre gözden geçirilerek değiştirilebilir.