KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Üniversiteler için kalite, eğitim hizmetinin paydaş beklentilerini karşılayabilme yeteneği ve potansiyeli olarak tanımlanabilir. Kalitede amaç; her zaman daha iyi hizmet üretmek üzere, güncel paydaş beklentilerini değişen ve gelişen toplum kültür dinamiğini yakalayarak karşılamaktır. Kalite, belirli şart ve standartlarla uyumlu çalışılarak zamanında, hatasız ve daha az maliyetli hizmet sunulmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kalite, hizmetin üretim aşamasında kontrollerinin etkin sağlanarak kusursuz hizmet üretimini hedefler.

Bir kuruluşun kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için sürdürülen stratejik ve planlı faaliyetlerin tümüdür. Sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti esastır.

Kalite yönetim sistemi; verilerin düzenli olarak saklanarak izlenebilirliğin sağlanması, hızlı bir şekilde analiz edilmesi ve raporlanması, güçlü ve zayıf yanların tespit edilmesi, düzeltici önleyici faaliyetler başlatılması (DÖF, PUKÖ), iyileşmeler elde edilip iyileşmenin sürdürülmesinin sağlanması,  periyodik hedeflerin belirlenmesi ile daha kaliteli hizmet sunulmasını sağlamaktadır. Kaliteyi sağlamak adına sistematik çalışmak hedeflerin yakalanabilmesi açısından büyük önem taşır.

İngilizce açılımı International Organization for Standardization olan ISO, bir uluslararası standardizasyon kuruluşudur.

1947 yılında kurulan Cenevre merkezli kuruluşun etkinlik alanı uluslararası standartlar olup günümüze kadar sayısız standarda imza atmıştır. 160’tan fazla üye ülkeden oluşmaktadır.
Kuruluşun yayınladığı ve dünyada en çok rağbet görmüş Standart ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardıdır. Diğer standartların çoğu bu standart üzerine kurulmuştur. Bazı ISO Standartları aşağıdaki gibidir;
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 14001Çevre yönetim Sistemi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi
 • ISO 19011 Entegre Yönetim Sistemi
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi 
 • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
 
İGÜ’de kullanılan ISO Standartları;
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi’dir.

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlara göre Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirilmesi, bağımsız dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarınca tanınması ve yetkilendirilmesi ile uygulanır.
Bağımsız bir akreditasyon kuruluşu tarafından önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade eder.
Üniversiteler, sahip oldukları akreditasyon belgeleri ile eğitimdeki kalitelerinin belirli kıstasları karşılayıp karşılamadığını bağımsız ve tamamen tarafsız bir şekilde ifade etmiş olur.
Türkiye’de akreditasyon kuruluşlarının faaliyetlerinden Yüksek Öğretim Kalite Kurulu sorumludur.  YÖKAK Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruşlarının tanınması sürecini yürütür.

Açılımı Türk Akreditasyon Kurumu olan TÜRKAK, belgelendirme kuruluşlarını akredite ederek güvenilir belgelendirme yapılmasını destekleyen 1999 tarihinde kurulmuş Ankara merkezli bir kalite organizasyonudur. Belirli periyotlarda yetkilendirdiği kuruluşları denetleyerek uygunsuz belgelendirmenin önüne geçer.

Bir kurumun belirli kıstaslar çerçevesinde hedeflerini belirleyerek kaynaklarını hedeflerine yönelik kullanmak üzere yaptığı planlamadır. Stratejik planlamada hedeflere ulaşmak için performans takibinin yapılması, değişen şartlara uyum sağlamak adına güncellemelerin yapılması ve stratejik planın pratikte uygulanıyor olması oldukça önemlidir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak oldukça önem verdiğimiz bir kavram olan sürdürülebilirlik, üretimin ve çeşitliliğin devamı sağlanırken insanlık yaşamının daimi kılınabilmesidir. En iyi anlamıyla sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmemizdir.
Bir kavramın sürdürülebilir olması kendini yenileyebiliyor olmasını gerektirmektedir. Buradan yola çıkarak bu kavram; gelecek kuşaklara ekonomik, ekolojik ve aynı zamanda sosyal koşulları devam ettirilebilen bir dünya bırakmak için kullanılır.